Drošības instrukcijas

Svarīgi

Piezīme

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai garantētu savu drošību un novērstu īpašuma bojājumus. Noteikti rūpīgi izlasiet norādījumus un izmantojiet izstrādājumu pareizi.

Brīdinājums / uzmanību

Pretēja rīcība var izraisīt nāvi vai ievainojumus.

Pretēja rīcība var izraisīt ievainojumus vai īpašuma bojājumus.

Apzīmējumi

 

Aizliegts

Svarīgi izlasīt un iegaumēt

Neizjauciet

Atvienojiet kontaktdakšu no

kontaktligzdas

 

Nepieskarieties

Iezemējums elektrošoka novēr-

šanai

 

Strāva

Ja datoru neizmantosiet ilgāku laiku, iestatiet to DPM režīmā.

Ja lietojat ekrānsaudzētāju, iestatiet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Saīsne uz norādījumiem par attēla fiksēšanās novēršanu.

Neizmantojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, vai bojātu vai vaļīgu kontaktligzdu.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu no ligzdas vai ievietojot to ligzdā, nepieskarieties tai ar slapjām rokām.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.

Pārliecinieties, vai esat pievienojis strāvas vadu iezemētai kontakt- ligzdai.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai traumas.

1