Drošības instrukcijas

Ja jums ir tendence pietuvināties monitora ekrānam, iespējams, jums pasliktinās redze.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras monitora lietošanas stundas piecas minūtes atpūtiniet acis.

Neuzstādiet to nestabilā vietā, piemēram, uz nestabila plaukta, uz ne- līdzenas virsmas vai vietā, kas pakļauta vibrācijai.

Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sab- ojāties.

Izmantojot monitoru vibrācijai pakļautā vietā, var rasties monitora bojājumi un izcelties ugunsgrēks.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet tā barošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu, antenas kabeli un visus monitoram pievienotos kabeļus.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Raugieties, lai bērni neturētos pie monitora vai nerāptos uz tā.

Monitors var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Ja plānojat monitoru ilgstoši neizmantot, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

Pretējā gadījumā tas var pārkarst vai aizdegties, ja uz tā sakrāsies putekļi, vai īssavienojuma vai strāvas noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz monitora smagus priekšmetus, kā arī rotaļlietas vai konditorejas izstrādājumus, piemēram, cepumus utt., kas var pievērst bērna uzmanību monitoram.

Bērns var pieķerties monitoram, tas var nokrist, izraisot traumas vai nāvi.

Negrieziet monitoru otrādi un nepārvietojiet to, turot monitoru tikai aiz statīva.

Pretējā gadījumā monitors var nokrist un kādu savainot un/vai sab- ojāties.

Nenovietojiet monitoru vietā, kur tas ir pakļauts tiešu saules staru ie- darbībai, vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie kamīna vai sildītāja.

Šādi var samazināties monitora kalpošanas mūžs vai izcelties uguns- grēks.

Uz monitora nedrīkst nokrist priekšmeti vai sadurties ar to.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

6