Drošības instrukcijas

NENOVIETOJIET IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES, MOS-

KĪTU ATBAIDĪŠANAS IERĪCES, CIGARETES UN SILDIERĪCES.

Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.

Sildelementiem jāatrodas pēc iespējas tālāk no strāvas vada un mon- itora.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Neuzstādiet monitoru vietā ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu vai drēbju skapī.

Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izc- elties ugunsgrēks.

Novietojiet monitoru uzmanīgi.

Pretējā gadījumā monitoru var sabojāt.

Nenovietojiet monitoru ar ekrānu uz grīdas.

Pretējā gadījumā varat izraisīt displeja bojājumus.

Nodrošiniet, lai sienas stiprinājumus uzstādītu pilnvarota montāžas uzņēmuma pārstāvji.

Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

Pārliecinieties, vai tiek uzstādīts norādītais sienas stiprinājums.

Uzstādiet monitoru telpā ar labu ventilāciju. Pārbaudiet, vai monitors atrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas.

Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izc- elties ugunsgrēks.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar vinila iepakojumu.

Ja bērni ar to spēlēsies, iepakojuma materiāls var tiem kaitēt (nos- makšanas risks).

Ja monitora augstums ir regulējams, monitora nolaišanas laikā uz sta- tīva nedrīkst atrasties neviens objekts vai ķermeņa daļa.

Pretējā gadījumā varat sabojāt monitoru vai gūt traumas.

Tīrīšana

Monitora korpusa un TFT-LCD virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma lupatiņu.

Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz monitora virsmas.

Pretējā gadījumā korpusam var rasties krāsas un konstrukcijas de- fekti, savukārt ekrāna virsma var nolobīties.

3