Drošības instrukcijas

Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri un pareizi ievietota strā- vas kontaktligzdā.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nelokiet un nevelciet strāvas vadu ar spēku, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai.

Pretējā gadījumā pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr lietojat monitoru.

Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā var rasties monitora bojā- jumi.

Lai atvienotu monitoru no elektrotīkla, kontaktdakša ir jāatvieno no strāvas kontaktligzdas, tādēļ strāvas kontaktdakšai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.

Neievērojot šo norādījumu, varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Izmantojiet tikai mūsu uzņēmuma piegādāto strāvas vadu. Neizman- tojiet cita izstrādājuma komplektā iekļautu strāvas vadu.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrošoku.

Uzstādīšana

Ja plānojat novietot monitoru telpā, kurā ir daudz putekļu, augsta vai zema tem- peratūra, vai glabājas ķimikālijas, vai arī ja tam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostās, dzelzceļa stacijās utt.), noteikti sazinieties ar piln- varotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitoru var būtiski sabojāt.

Pārvietojot monitoru, neļaujiet tam nokrist.

Pretējā gadījumā varat sabojāt monitoru vai gūt traumas.

Lai paceltu un pārvietotu monitoru, nepieciešamas vismaz divas per- sonas.

Pretējā gadījumā tas var nokrist un kādu savainot un/vai sabojāties.

Uzstādot monitoru skapī vai plauktā, pārliecinieties, vai monitora apakšdaļas priekšējā mala nav no tā izvirzījusies.

Pretējā gadījumā monitors var nokrist vai kādu savainot.

Izmantojiet skapi vai plauktu, kas piemērots monitora lielumam.

2