Drošības instrukcijas

Ja monitors nokrīt zemē vai ir bojāts tā korpuss, izslēdziet to un at- vienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pērkona vai zibens laikā nepieskarieties strāvas vadam vai antenas kabelim.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, pavelkot aiz vada vai signāla kabeļa.

Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Nepaceliet monitoru un nepārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ vai pa labi un pa kreisi, ja esat satvēris tikai tā strāvas vadu vai signāla kabeļus.

Pretējā gadījumā monitors var nokrist zemē un kabeļa bojājuma dēļ var rasties īssavienojums, monitora bojājumi vai ugunsgrēks.

Pārliecinieties, vai ventilācijas atveri neaizsedz galds vai aizkari.

Pretējā gadījumā iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izc- elties ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma tvertnes ar ūdeni, vāzes, puķupodus, medikamentus vai metāla izstrādājumus.

Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strā- vas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

Šādos apstākļos var rasties monitora darbības traucējumi vai īssa- vienojums, vai izcelties ugunsgrēks.

Neizmantojiet un neuzglabājiet monitora tuvumā uzliesmojošus aer- osolus vai ugunsnedrošus materiālus.

Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neievietojiet monitorā (tā ventilācijas atverēs, ievades un izvades termin āļos utt.) metāla priekšmetus, piemēram, irbuļus, monētas, adatas un tērauda objektus, kā arī ugunsnedrošus priekšmetus, piemēram, sērkoci- ņus vai papīru.

Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai kāds svešķermenis, atvienojiet strā- vas vadu un sazinieties ar apkopes centru.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ilgstoši izmantojot nemainīgu attēlu, tas var fiksēties ekrānā.

Ja plānojat ilgstoši neizmantot monitoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izmantojiet kustīgu ekrānsaudzētāju.

Iestatiet monitoram piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.

Pretējā gadījumā varat sabojāt redzi.

5