Pielikums

Pareiza utilizācija

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces) - Tikai Eiropā

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai no- vērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jā- nošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iestāde

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez rakstiskas Samsung Electronics Co., Ltd. atļaujas ir stingri aizliegta.

Samsung Electronics Co., Ltd. neuzņemas atbildību par kļūdām šajā dokumentā vai par zaudējumiem saistībā ar šī materiāla komplektāciju, darbību vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; Microsoft, Windows un Windows NT ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; VESA, DPM un DDC ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; ENERGY STAR® no- saukums un logotips ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes. Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, Samsung Electronics Co., Ltd. ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu. Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

71