Drošības instrukcijas

Tīriet monitoru tikai ar mīkstu drāniņu un monitora tīrīšanas līdzekli. Ja ir jāizmanto kāds cits tīrīšanas līdzeklis, atšķaidiet to ar ūdeni propor- cijā 1:10.

Strāvas kontakdakšas kontakti un elektrības kontaktligzda jātīra ar sausu drāniņu.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Pirms monitora tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi notīriet monitoru ar sausu drāniņu.

(Neizmantojiet ķimikālijas – vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātāju, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli.) Lietojot šīs ķi- mikālijas, var mainīties monitora virsmas izskats un nolobīties uzlīmes.

Tā kā monitora korpusu var viegli saskrāpēt, izmantojiet tikai norādīto drāniņu.

Izmantojiet norādīto drāniņu, samitrinot to tikai nelielā daudzumā ūdens. Ja drāniņai ir pielipis kāds svešķermenis, monitoru var sa- skrāpēt, tādēļ pirms drāniņas lietošanas noteikti kārtīgi to izpuriniet.

Tīrot monitoru, nesmidziniet ūdeni tieši uz monitora korpusa.

Pārliecinieties, vai ūdens nevar iekļūt monitorā un ka monitors nav mitrs.

Pretējā gadījumā varat izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai darbī- bas traucējumus.

Citi ieteikumi

Šis monitors ir augstsprieguma izstrādājums. Lietotāji nedrīkst paši izjaukt, labot vai pielāgot monitoru.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku. Ja monitors ir jālabo, sazinieties ar apkopes centru.

Ja ir jūtama dīvaina smaka vai dzirdama neparasta skaņa, vai no mon- itora nāk dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazini- eties ar apkopes centru.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nenovietojiet šo monitoru vietā, kur tas ir pakļauts mitruma, putekļu vai dūmu iedarbībai, un nenovietojiet to automobilī.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

4