دینکن عیزوت ناونع چیه هب ار هدش تیار یپک تایوتحم

نارگید نیب ار تیار یپک یاراد بلاطم ،اوتحم نابحاص زا هزاجا بسک نودب هدنزاس هناخراک .تسا تیار یپک نوناق ضقن ،راک نیا ماجنا .دینکن شخپ بلاطم زا ربراک تسردان هدافتسا زا یشان ینوناق لئاسم لابق رد یتیلوؤسم

.درادن تیار یپک یاراد

برخم یاه رازفا مرن و اهسوریو

زا برخم یاه رازفا مرن و اهسوریو ربارب رد دوخ هاگتسد زا تظفاحم یارب زا ای ندید بیسآ ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا مدع .دینک یوریپ تاکن نیا دشابن همان تنامض تامدخ ششوپ تحت و دوش اه هداد نتفر تسد

.دینکن دولناد ار هتخانشان یاه همانرب•

.دینکن ندید هتخانشان یاه تیاس بو زا•

.دینک فذح ار سانشان ناگدنتسرف زا کوکشم یاهلیمیا ای اهمایپ•

.دیهد رییغت ار نآ بترم روط هب و دینک نییعت روبع هملک کی•

دینک یمن هدافتسا اهنآ زا هک یماگنه ،ار ثوتولب دننام ،میسیب یاهیگژیو•

.دییامن لاعفریغ

یسررب یارب ار سوریودض همانرب کی ،دراد یداعریغ درکلمع هاگتسد رگا•

.دینک ارجا یگدولآ

کی دیا هدرک دولناد یگزات هب هک ییاهلیاف و اه همانرب یزادنا هار زا لبق•

.دینک ارجا سوریو دض همانرب

یارب بترم روط هب و دینک بصن دوخ هنایار رد ار سوریو دض یاه همانرب•

.دیی امن ارجا ار اهنآ یگدولآ نتفای

تارییغت هاگتسد لماع متسیس رد ای دینکن شیاریو ار یرتسیجر تامیظنت•

.دییامنن داجیا

فارسی