ילעב םירוזאב ותוא ונסחאת וא םכלש רישכמב ושמתשת לא ריוואב םיאשינ םירמוח וא קבא לש הובג זוכיר

רישכמה לש הניקת אל הלועפל םורגל םייושע םירז םירמוח וא קבא

.תולמשחתהל וא הקילדל םורגל םייושעו

ןיבל ןעטמה לש ןטקה הצקהו ישומיש ברה עקשה ןיב עגמ ענמ לש תווצקו תויתכתמ תוקבא ,קבא ,םילזונ ןוגכ ,םיכילומ םירמוח תונורפע

,םירוביחה לש היזורוקל וא רצקל םורגל םילולע םיכילומ םירמוח

.הפירשל וא ץוציפל םורגל לולע ורותב רבדהו

םכיפל םתוא וסינכת וא הללוסה וא רישכמה תא וכשנת לא

.הקילדל וא ץוציפל םורגל וא רישכמל קזנ םורגל היושע וז הלועפ•

.םינטק םיקלחמ קנחהל םייושע םייח ילעב וא םידלי•

וב םישמתשמ םהש ואדו ,רישכמב שומיש םישוע םידליו הדימב•

.יוארכ

,םייניעל םיקפוסמה םירזיבאה וא רישכמה תא וסינכת לא הפל וא ,םיינזואל

.הרומח העיצפל וא קנחל םורגל היושע וז הלועפ

תפלוד וא המוגפ )Li-Ion( ןויא םויטילה תללוס תא וכילשת לא

זכרמ םע רשק ורצ ,םכלש ןויא-םויטילה תוללוס לש החוטב הכלשהל

.םכילא בורקה השרומה תורישה

עברית