Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande

fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Svenska