הכלהכ רישכמב שמתשהלו לפטל שי

שבי םכלש רישכמה תא ורמיש

םילגעמל וא םיקלחל קיזהל םייושע םילזונה יגוס לכו תוחל•

.םכלש רישכמה לש םיינורטקלאה

הדימב .בוטר אוהו הדימב םכלש רישכמה תא וליעפת לא• הללוסה תא דימ ואיצוהו ותוא ובכ ,לעפומ רבכ םכלש רישכמהו תא איצוהל ןתינ אלש וא רישכמה תא תובכל ןתינ אלו הדימב( רישכמה תא ושביי ,ןכמ רחאל .)אוהש יפכ ותוא וריאשה ,הללוסה

.תוריש זכרמל ותוא ואיבהו תבגמ תועצמאב

ומרגיש םימ יקזנ .םימ תרידח יוליגל םיעצמאב דייוצמ הז רישכמ•

.ןרציה תוירחא תרסהל םורגל םילולע רישכמל

םיחוטש םיחטשמ לע םכלש רישכמה תא ונסחא

.קזנ ול םרגהל יושע ,לופי םכלש רישכמהו הדימב

הענה הביבס תרוטרפמט םע םימוקימב רישכמב שמתשהל ןתינ הביבס תרוטרפמטב רישכמה תא ןסחאל ןתינ .35°C-ל 0°C ןיב ץוחמ רישכמה תנסחא וא שומיש .50°C-ל -20°C ןיב הענה ךרוא תא רצקל וא רישכמב םוגפל הלולע ולא הרוטרפמט יחווטל הללוסה ייח

ךותב ומכ דאמ םימח םירוזאב םכלש רישכמה תא ונסחאת לא• ,תואיכ דקפתל אלש ךסמל םורגל יושע הז רבד .ץיקה ימיב בכר

.הללוסה לש תוצצופתהל םורגל וא ,רישכמל קזנ םורגל

ןמז יכשמל רישי שמש רואל םכלש רישכמה תא ופשחת לא•

.)בכרה לש םינווחמה חול לע ומכ( םיכורא

הביבס תרוטרפמט םע םוקימב דרפנב הללוסה תא ןסחאל ןתינ•

.45°C-ל 0°C ןיב הענה

עברית