Pradžia

!

!

Jei gaminys skleidžia keistą garsą, jaučiamas degėsių kvapas arba yra dūmų, tuoj pat ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jei numetėte gaminį arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės

įtechninės priežiūros centrą.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kai žaibuoja arba griaudėja, ištraukite maitinimo laidą ir jokiais būdais nelieskite antenos laido, nes tai pavojinga.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Neperkelkite gaminio, traukdami už maitinimo arba antenos laido.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su gaminiu dėl pažeisto laido.

Nekelkite gaminio, laikydami jį tik už maitinimo laido arba signalų kabelio.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su gaminiu dėl pažeisto laido.

Nedenkite ventiliacijos angų staltiese arba užuolaidomis.

•• Jei perkais, gali kilti gaisras.

GAS

100

Neleiskite vaikams užsikabinti arba lipti ant gaminio.

•• Gaminys gali nukristi ir sužeisti, galima net mirti.

Ant gaminio viršaus nedėkite jokių daiktų, pvz., žaislų arba sausainių.

•• Jei vaikas pasikabina ant gaminio, kad pasiektų ant jo esantį daiktą, gaminys gali nukristi ir sužeisti, galima net mirti.

Ant gaminio nenumeskite jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Dujų nutekėjimo atveju nelieskite gaminio ir maitinimo laido kištuko, gerai išvėdinkite patalpą.

•• Priešingu atveju dėl kibirkšties galimas sprogimas arba gaisras.

•• Jei žaibuoja arba griaudėja, nelieskite maitinimo laido ar antenos laido.

Nenaudokite ir nedėkite degaus purškiklio arba panašių daiktų prie gaminio.

•• Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

Nekiškite metalinių objektų, pvz., valgymo lazdelių, monetų, plaukų segtukų, arba degių objektų į gaminį (ypač į gaminio angas, prievadus ir t. t.).

•• Jei į gaminio vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

•• Taip galite sukelti problemų, gaisrą arba elektros smūgį.

Lietuvių kalba - 8