содржина

 

 

 

 

Печка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНСКИ

Печка......................................................................................................

2

Додатоци................................................................................................

3

Контролна плоча....................................................................................

3

Користење на упатството......................................................................

4

Безбедносни информации.....................................................................

4

Инсталирање на микробрановата печка...............................................

11

Што да направите ако се сомневате или имате проблем....................

11

Готвење/Подгревање.............................................................................

12

Нивоа на јачина......................................................................................

12

Прекинување на готвењето...................................................................

12

Прилагодување на времето на готвење................................................

13

Рачно одмрзнување на храна................................................................

13

Употреба на функцијата за брзо подгревање.......................................

13

Поставување на брзо подгревање........................................................

13

Водич за опрема за готвење.................................................................

14

Чистење на микробрановата печка.......................................................

15

Технички спецификации........................................................................

15

2

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

1.

ВРАТА

 

 

7.

ВРТЛИВА ПЛОЧА

2.

ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА

8.

СПОЈНИЦА

 

3.

ОСВЕТЛУВАЊЕ

 

 

9.

КРУЖЕН ПРСТЕН

4.

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА

10.

СИГУРНОСНИ ВНАТРЕШНИ

 

ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ

 

 

ОТВОРИ

 

5.

КОПЧЕ ЗА ВРЕМЕ

 

11.

КОПЧЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА

6.

ШАРКИ НА ВРАТАТА

 

 

ВРАТАТА

 

 

 

 

 

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 2

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:17