БЪЛГАРСКИ

Как се използва тази книжка с инструкции

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите

"Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

Мерки по безопасност

Подходящи принадлежности и готварски съдове

Полезни готварски съвети

Вначалото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и още по-важно – командното табло, така че да намирате бутоните по-лесно.

Информация за безопасността

Преди започване на работа с уреда, моля прочетете това ръководство изцяло и го запазете на безопасно място, за справки в бъдеще.

Използвайте този уред само по предназначението му, както

еописано в това ръководство с инструкции. Този уред не

епредназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Тези бележки за Внимание и Важни инструкции за безопасността, описани в това ръководство, не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашия уред.

Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или грижи, свържете се с нас в най-близкия сервизен център или потърсете помощ и информация онлайн на www.samsung. com.

Важни символи и предпазни мерки за безопасността.

Втекста на това Ръководство за потребителя са използвани следните символи:

 

Рискове или небезопасна практика,

 

която може да доведе до тежко

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ нараняване или смърт на лица.

 

Рискове или небезопасна практика,

 

която може да доведе до леко

ВНИМАНИЕ

нараняване или повреда на

имущество.

 

За да намалите риска от пожар, експлозия, токов удар или нараняване

на лица при използването на вашата

ВНИМАНИЕ микровълнова фурна, следвайте тези основни предпазни мерки.

НЕ се опитвайте.

НЕ разглобявайте.

НЕ пипайте.

Следвайте изрично указанията.

Извадете щепсела на захранването от контакта.

Уверете се, че уредът е заземен, за да избегнете токов удар.

Обадете се в сервиза за помощ.

Забележка

Важно

4

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 4

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:25