ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Строги предупредителни знаци за монтаж

Монтирането на този уред трябва да бъде извършено от квалифициран техник от сервиз за микровълнови фурни, обучен от производителя. Моля, вижте раздела “Монтаж на вашата микровълнова фурна”.

Включете кабела за електрозахранване в подходящ стенен контакт или с по-високи параметри и използвайте стенния контакт само за този електроуред. Поставете щепсела на захранването плътно в контакта. Като допълнение, не използвайте удължител.

-При неспазване на това и споделяне на стенния контакт с други уреди чрез разклонител или удължител може да доведе до токов удар или пожар.

- Не използвайте електрически трансформатор. Това може да предизвика пожар или токов удар.

Монтирането на този уред трябва да бъде извършено от квалифициран техник или сервиз.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар, пожар, експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Микровълновата фурна е предназначена за използване, поставена на повърхността, тя не трябва да бъде поставяна в шкаф.

Не монтирайте този уред в близост до нагревател или запалими материали. Не монтирайте този уред на влажно, мазно или прашно място или на място, изложено на директна слънчева светлина или вода (дъждовни капки). Не монтирайте този уред на място, където е възможно изтичане на газ.

-Това може да предизвика токов удар или пожар.

Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, каравани или други подобни превозни средства и т.н.

Този уред трябва да бъде заземен правилно.

Не заземявайте уреда в близост от газопровод, пластмасова водопроводна тръба или телефонни кабели.

-Това може да доведе до токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.

-Никога не поставяйте щепсела в контакт, който не е правилно заземен и се уверете, че е в съответствие с местните и национални изисквания.

5

ВНИМАНИЕ Предупредителни знаци за монтаж

Този уред трябва да бъде поставен така, че щепселът му да бъде достъпен.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар поради изтичане на ток.

Монтирайте вашия уред на ниво и твърда повърхност, които могат да издържат тежестта му.

-Неспазването на това може да доведе до ненормални вибрации, шум или проблеми с уреда.

Монтирайте уреда, осигурявайки му необходимото разстояние от стената.

-Неспазването на това може да доведе до пожар поради прегряване.

Минималната височина свободно пространство, необходима над фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Строги предупредителни знаци за тока

Премахвайте всички чужди вещества, като например прах или вода от краищата на щепсела и точките на контакт регулярно, като използвате суха кърпа.

-Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Поставете щепсела в стенния контакт в правилната посока, така че кабелът да върви към пода.

-Ако поставите щепсела в контакта в обратната посока, електрическите жици в кабела могат да се повредят и това може да доведе до токов удар или пожар.

Поставете щепсела на захранването плътно в контакта. Не използвайте повреден щепсел, повреден кабел за електрозахранване или разхлабен контакт.

-Това може да предизвика токов удар или пожар.

БЪЛГАРСКИ

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 5

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:25