Не дръжте храната или която и да било част по време на или непосредствено след готвенето.

-Използвайте ръкавици за готвене, защото храната може да е много гореща и може да се изгорите.

-Ако дръпнете керамичен съд или здрава многофункционална тава напред, храната може да се разлее и това може да доведе до изгаряния.

Когато повърхността е напукана, изключете захранването на уреда.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар.

Не драскайте по стъклото на вратичката на фурната с остри предмети.

-Това може да предизвика повреда или счупване на стъклото.

Не стойте върху уреда и не поставяйте предмети (като например пране, покривало за печка, запалени свещи, запалени цигари, съдове, химикали, метални обекти и т.н.) върху уреда.

-Предмети, като например дрехи, могат да бъдат защипани от вратичката на уреда.

-Това може да доведе до токов удар, пожар, проблеми с уреда

или нараняване.

Не работете с уреда с влажни ръце.

-Това може да предизвика токов удар.

Не пръскайте опасни препарати като например инсектициди върху повърхността на уреда.

-Както могат да бъдат вредни за хората, така тези препарати могат да причинят токов удар, пожар или проблеми с продукта.

Не прилагайте прекомерен натиск или удряне на вратичката или на вътрешността на уреда.

-Това може да доведе до деформация на уреда или нараняване в следствие изтичане на ток.

-Висене на вратичката на уреда може да причини падане на уреда и да доведе до нараняване.

-Ако вратичката на уреда е повредена, не използвайте уреда и се обърнете се към най-близкия ви сервизен център.

9

Не поставяйте уреда върху чупливи предмети, като например мивка или стъклени повърхности.

-Това може да доведе до повреда на мивката или стъклената повърхност.

Използвайте уреда, само след като сте затворили вратичката му.

-Ако използвате уреда, когато е зацапан с чужди вещества като например отпадъци от храна, това може да доведе до проблеми с уреда.

Внимавайте, когато отстранявате обвивката от храната, която тъкмо е била извадена от уреда.

-Ако храната е гореща, може рязко да излезе гореща пара при махането на обвивката и може да се изгорите.

Не изваждайте щепсела от контакта чрез дърпане на захранващия кабел, а винаги дръжте щепсела здраво и дърпайте право от контакта.

-Повреда на захранващия кабел може да доведе до късо съединение, пожар и/или токов удар.

Не поставяйте лицето или тялото си в близост до уреда по време на готвене или при отваряне на вратичката на уреда, веднага след готвене.

-Погрижете се децата да не се приближават до уреда.

-Неспазването на това може да доведе до изгаряния от загряването.

Не поставяйте храна или тежки предмети върху вратичката на уреда, когато я отваряте.

-Храната или предметите могат да паднат и това може да причини изгаряния или наранявания.

Не охлаждайте рязко вратичката на уреда, вътрешността на уреда или приборите, поливайки ги с вода, по време на или след готвене.

-Това може да доведе до повреда на уреда. Парата или водата за пръскане могат да причинят изгаряния или наранявания.

Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

БЪЛГАРСКИ

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 9

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26