Прилагодување на времето на готвење

Поставете го преостанатото време на готвење со завртување на копчето за ВРЕМЕ.

Рачно одмрзнување на храна

Функцијата за одмрзнување ви овозможува одмрзнување на месо, живина, риба.

Прво, поставете ја замрзнатата храна на средина од плочата и затворете ја вратата.

1. Завртете го копчето за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ на симболот за одмрзнување ().

2.Завртете го копчето за ВРЕМЕ за да го изберете

соодветното време.

Резултат : Одмрзнувањето започнува.

Користете само садови кои можат безбедно да се користат во микробранова печка.

Употреба на функцијата за брзо подгревање

Прво, поставете ја храната на средина од плочата и затворете ја вратата.

1.Завртете го копчето за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА

НА ГОТВЕЊЕ на максимална јачина.

2. Завртете го копчето за ВРЕМЕ за да изберете брзо подгревање.

(пијалаци или супа/сос, свеж зеленчук).

Користете само садови кои можат безбедно да се користат во микробранова печка.

Поставување на брзо подгревање

Неколку совети и препораки кои треба да ги применувате додека готвите или подгревате храна со функциите за брзо подгревање и готвење.

Симболи

Храна

Големина

Време на

Време на

 

 

на порции

готвење

стоење

 

Пијалаци

150 ml

1

мин. 10 сек.

1-2 мин.

 

 

 

 

 

 

 

Супа/сос

200-250 g

3

мин.

2-3 мин.

 

(ладни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свеж зеленчук

300-350 g

6

мин. 40 сек.

2-3 мин.

 

 

 

 

 

 

13

МАКЕДОНСКИ

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 13

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:24