Не докосвайте щепсела с влажни ръце.

-Това може да предизвика токов удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела от контакта докато уредът работи.

-Поставянето на щепсела в стенния контакт отново може да предизвика искра и да доведе до токов удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч извън обсега на деца, защото опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца.

-Ако детето постави плика върху главата си, това може да доведе до задушаване.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности,

снедостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Неспазването на това може да доведе до токов удар, изгаряния или наранявания.

Никога не използвайте този уред за различни от готвене цели. - Неспазването на това може да доведе до пожар.

Отворете запечатаните съдове (бебешки бутилки, бутилки с мляко

ит.н.) и направете дупка в хранителните продукти, които имат черупки или ядки (яйца, кестени и т.н.) с нож, преди да ги готвите.

- Неспазването на това може да доведе до изгаряния или наранявания поради избухване на продукта.

Не пипайте вътре в уреда веднага след готвене, защото вътрешността на уреда е гореща веднага след като е загрявана за дълго време или след затопляне на малко количество храна.

- Неспазването на това може да доведе до изгаряния.

Не използвайте алуминиево фолио, метални предмети (като например съдове, вилици и т.н.) или съдове със златни или сребърни кантове.

-Това може да предизвика искри или пожар. Не прегрявайте храната.

-Това може да доведе до пожар.

7

Не загрявайте храна, увита в хартия като вестник или списание.

-Това може да доведе до пожар.

Не използвайте и не поставяйте запалими спрейове или предмети в близост до фурната.

-Това може да доведе до пожар или експлозия.

Не отваряйте вратичката на уреда, когато храната в отделението за готвене гори.

-Ако отворите вратичката на уреда, това ще доведе до навлизане на кислород и може да причини пожар.

Не поставяйте пръсти, чужди тела или метални предмети като игри във входящия, изходящия вентил и отворите. Ако попаднат чужди тела, извадете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с най-близкия сервизен център или продавача на продукта.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или нараняване.

НИКОГА НЕ пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по- широк в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се прегреят.

НИКОГА НЕ претопляйте бебешко шишенце с биберон на него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.

НЕ докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.

Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете настрани от нагрети повърхности.

Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.

НЕ работете с микровълновата фурна, когато е празна. Захранването се прекъсва автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след престой от над 30 минути. Най-добре

еда оставите чаша с вода във фурната непрекъснато. Водата ще поеме микровълновата енергия, ако фурната бъде включена случайно.

БЪЛГАРСКИ

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 7

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26