МАКЕДОНСКИ

Користење на упатството

Купивте SAMSUNG микробранова печка. Вашето упатство содржи многу корисни информации за готвење со микробрановата печка:

Мерки за безбедност

Прикладни додатоци и садови

Корисни совети за готвење

На првите страници се прикажани илустрации на печката и уште поважно, на контролната плоча, за да можете на едноставен начин да ги пронајдете копчињата.

Безбедносни информации

Пред да започнете со употребата на уредот, ве молиме внимателно да го прочитате ова упатство и да го чувате на безбедно место во близина на уредот за користење во иднина.

Овој уред употребувајте го единствено за наменетата функција како што е опишано во ова упатство. Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност. Предупредувањата и важните безбедносни мерки во ова упатство не ги опфаќаат сите околности и ситуации кои може да настанат. Ваша одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при инсталирањето, одржувањето и употребата на вашиот уред.

Бидејќи следните напатствија за користење опфаќаат различни модели, карактеристиките на вашата микробранова печка можат малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и можно е некои предупредувања да не бидат релевантни. Доколку имате прашања или одредени грижи, обратете се до најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации преку интернет од www.samsung.com.

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост.

Во текстот од упатството се користат следните симболи:

Ризично или опасно ракување кое може

да предизвика сериозни повреди или ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ смрт.

 

Ризично или опасно ракување кое може

ВНИМАНИЕ

да предизвика помали повреди или

оштетување на околината.

За да го намалите ризикот од пожар, експлозија, електричен удар

и други повреди при употребата на

ВНИМАНИЕ микробрановата печка, придржувајте се кон следните мерки на претпазливост.

НЕ обидувајте се.

НЕ расклопувајте.

НЕ допирајте.

Експлицитно следете ги упатствата.

Извадете го приклучокот за напојување од ѕидниот штекер.

Проверете дали машината е заземјена заради избегнување на електричен удар.

Повикајте го сервисниот центар за помош.

Забелешки

Важно

4

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 4

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:19