МАКЕДОНСКИ

Готвење/Подгревање

Следната процедура објаснува како да готвите или подгревате храна. СЕКОГАШ проверете ги поставените параметри пред да ја оставите печката без надзор.

Прво, поставете ја храната на средина од плочата и затворете ја вратата.

1. Поставете ја јачината на максимум со завртување на копчето за

КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ.

(МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА : 800 W)

2. Изберете го времето со завртување на копчето за ВРЕМЕ.

Резултат : Светлото се вклучува и плочата

почнува да се врти.

Никогаш не вклучувајте ја печката кога е празна.

Можете да го менувате нивото на јачина за време на готвењето со вртење на копчетo за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ.

Нивоа на јачина

Можете да изберете некое од нивоата на јачина кои се наведени подолу.

Ниво на јачина

Излез

 

 

ВИСОКО

800 W

ПОДГРЕВАЊЕ

700 W

СРЕДНО ВИСОКО

600 W

СРЕДНО

450 W

СРЕДНО НИСКО

300 W

ОДМРЗНУВАЊЕ ( )

180 W

НИСКО

100 W

 

 

Ако изберете повисоко ниво, времето за готвење треба да се намали.

Ако изберете пониско ниво, времето за готвење треба да се зголеми.

Прекинување на готвењето

Можете да го прекинете готвењето во секое време за да ја проверите храната.

1. За привремено прекинување; Отворете ја вратата.

Резултат : Готвењето се прекинува. За да го продолжите готвењето, затворете ја вратата.

2. За целосно прекинување; Завртете го копчето за ВРЕМЕ на “0”.

12

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 12

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:23