Додатоци

Во зависност од моделот кој сте го купиле, ви се испорачуваат неколку додатоци кои може да ги употребите на повеќе начини.

1.Спојница, поставена на оската на моторот на

долниот дел од печката.

Намена : Спојницата ја врти плочата.

2.Кружен прстен, кој се поставува во средината на печката.

Намена : Кружниот прстен ја поддржува плочата.

3.Вртлива плоча, која се поставува на прстенот при што центарот се поклопува со спојницата.

Намена : Плочата претставува главна површина за готвење; таа може лесно да се извади при чистење.

НЕ употребувајте ја микробрановата печка без кружен прстен и плоча.

Контролна плоча

1

2

4

3

1.ОДМРЗНУВАЊЕ

2.КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ

3.КОПЧЕ ЗА ВРЕМЕ

4.БРЗО ПОДГРЕВАЊЕ

3

МАКЕДОНСКИ

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 3

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:17