БЪЛГАРСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

Ако уредът бива наводнен, незабавно отстранете захранването и се обърнете към най-близкия си сервизен център.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Ако уредът издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, незабавно отстранете захранването и се обърнете към най- близкия си сервизен център.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами.

-Ако навлезе ток с високо напрежение в продуктовото шаси, това може за причини токов удар или пожар.

-Може да сте изложени на електромагнитни вълни.

-Когато е необходим ремонт на уреда, обърнете се към най- близкия ви сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

При попадането на каквито и да било чужди вещества в уреда, като например вода, извадете щепсела от контакта и се обърнете към най-близкия ви сервизен център.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци;

ВНИМАНИЕ Предупредителни знаци за употреба

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнови фурни; НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ каквито и да било метални съдове, чинии със златна или сребърна украса, скари, вилици и др. Махнете телчетата за затваряне на хартиени или пластмасови пликове. Причина : Може да се появи електрическа дъга или излизане на искри, което да повреди фурната.

При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване;

За малки количества храна е потребно по-кратко време на готвене или загряване.

Ако се използват стандартните времена, храните могат да се прегреят или прегорят.

Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено когато фурната размразява).

Причина : Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.

НИКОГА не позволявайте на малки деца да използват или да си играят с микровълновата фурна. Нито ги оставяйте без надзор близо до работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Внимавайте, защото напитките или храната могат да бъдат много горещи след претопляне.

-Особено при хранене на дете, уверете се, че храната се е

охладила достатъчно.

Внимавайте при претопляне на течности като вода или други напитки.

-Уверете се, че разбърквате от време на време по време на и след готвене.

-Избягвайте използването на хлъзгави съдове с тесни отвори.

-Извадете съда най-малко 30 секунди след претопляне.

-Неспазване на това може да доведе до рязко преливане на съдържанието и да причини изгаряния.

8

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 8

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26