БЪЛГАРСКИ

Не дърпайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел. Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.

Не окачвайте захранващия кабел върху метален обект, не поставяйте тежки предмети върху него, не го поставяйте между други предмети и не го поставяйте в пространството зад уреда.

-Това може да предизвика токов удар или пожар.

Не дърпайте захранващия кабел, когато изваждате щепсела от контакта.

-Извадете щепсела на захранването от контакта като държите щепсела.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Когато уредът или захранващият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия ви сервизен център.

ВНИМАНИЕ Предупредителни знаци за ток

Изваждайте захранващия кабел от контакта, когато уредът не се използва дълго време, както и по време на гръмотевична буря.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Строги предупредителни знаци за употреба

В случай на изтичане на газ (като например пропан, втечнен компресиран газ и т.н.), проветрете незабавно, без да докосвате щепсела. Не докосвайте уреда или щепсела.

-Не използвайте вентилационната система.

-Една искра може да предизвика експлозия или пожар.

Уверете се, че вратичката или които и да било други части не попадат в контакт с тялото по време на готвене или веднага след готвене.

-Неспазването на това може да доведе до изгаряния.

ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.

Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратичката.

Причина: Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.

6

Загряването на напитки в микровълнова фурна може да предизвика забавено извиране, затова трябва да се внимава при боравене с контейнера. За да предотвратите тази ситуация, ВИНАГИ изчаквайте 20 секунди след като се изключи фурната, така че температурата да се изравни. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага,

иВИНАГИ разбърквайте след претопляне. В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:

- Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.

- Покрийте с чиста, суха превръзка.

- Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони. - Свържете се с доктор.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържанието на бутилките за хранене

ибурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Уредът не трябва да се използва от деца или от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, лепса на опит и познания освен ако не са наблюдавани или инструктирани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагреят по време на работа. За да се избегнат изгаряния, малките деца трябва да се държат надалеч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 6

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26