Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.

-Ова може да предизвика електричен удар.

Не исклучувајте го уредот преку вадење на приклучокот за напојување додека е во тек користењето на уредот.

-Повторното вметнување на приклучокот за напојување во ѕидниот штекер може да создаде искра и да предизвика електричен удар или пожар.

Амбалажата за пакување чувајте ја подалеку од дофат на децата, бидејќи амбалажата може да биде опасна за децата.

-Доколку дете стави ќеса преку својата глава, може да дојде до задушување.

Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност.

-Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар, изгореници или повреди.

Никогаш не го употребувајте овој уред за други намени освен за готвење.

-Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до пожар.

Пред готвењето, отворете ги затворените садови и шишиња

(бебешки шишиња, шишиња за млеко, итн.) и направете отвор со нож во храната со оклоп или тврда кора (јајца, костени, итн).

-Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до изгореници или повреди заради распрснувањето на таквата храна.

Не допирајте ја внатрешноста на уредот веднаш по готвењето, бидејќи внатрешноста е жешка по долго загревање или по загревање на мало количество храна.

-Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до изгореници.

Не употребувајте алуминиумска фолија, метални предмети (како садови, вилушки итн.) или садови со златни и сребрени делови.

-Ова може да предизвика искри или пожар. Немојте да ја прегревате храната.

-Ова може да предизвика пожар.

7

Немојте да загревате храна завиткана во хартија како на пр. списанија или весници.

-Ова може да предизвика пожар.

Не употребувајте и не поставувајте запаливи спрејови или предмети во близина на печката.

-Ова може да предизвика пожар или експлозија.

Не отворајте ја вратата кога храната во одделот за готвење е запалена.

-Ако ја отворите вратата ќе навлезе кислород и тоа може да предизвика пожар.

Немојте да ги ставате вашите прсти, надворешни супстанци или метални предмети како на пр. игли во деловите за довод, одвод и отворите. Доколку во некој од овие отвори навлезат надворешни супстанци, извадете го приклучокот за напојување од ѕидниот штекер и обратете се до вашиот продавач или најблискиот сервисен центар.

-Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или повреди.

НИКОГАШ не преполнувајте го садот до врвот и избирајте садови кои имаат поширок горен дел во однос на дното, за да се спречи изливање на течноста. Шишињата со тесно грло може да експлодираат ако се прегреат.

НИКОГАШ не загревајте го шишето за бебе заедно со цуцлата, бидејќи може да експлодира доколку се прегрее.

НЕ допирајте ги загреаните делови или внатрешноста на печката додека не се оладат.

Не вклучувајте го кабелот за напојување доколку е воден и држете го подалеку од загреана површина.

Не вклучувајте го уредот ако кабелот или приклучокот се оштетени.

НЕ употребувајте ja микробрановата печка кога е празна. Напојувањето автоматски се исклучува заради безбедност. Повторно користење ќе биде можно по околу 30 минути. Најдобро

ево печката постојано да чувате чаша со вода. Водата ги апсорбира микробрановите доколку печката случајно се вклучи.

МАКЕДОНСКИ

MW71B-03801L_BOL_MK.indd 7

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:44:21