Kết nối với các thiết bị khác

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Wi-Fi Direct rồi chọn thiết bị sẽ truyền hình ảnh tới.

Chấp nhận đề nghị ủy quyền Wi-Fi Direct trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị khác gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Wi-Fi Direct. Ảnh đã nhận được lưu tại Bộ sưu tập thư mục Download.

Ngắt kết nối thiết bị

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Wi-Fi.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Thiết bị hiển thị các thiết bị đang được kết nối trong danh sách.

3 Chạm vào Ngắt kết nối OK để ngắt kết nối các thiết bị.

103