Điện thoại

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

: Tăng âm lượng.

Thêm c.gọi: Tạo một cuộc gọi thứ hai.

Bàn phím: Mở bàn phím.

Kết thúc: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Loa: Tắt hoặc bật loa ngoài. Khi sử dụng loa ngoài, hãy nói vào micro nằm ở trên cùng của thiết bị và để thiết bị cách xa tai của bạn.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Bluetooth: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.

Chạm vào để xem thêm tùy chọn.

Khi bạn khởi động các ứng dụng trong khi thực hiện cuộc gọi, một cửa sổ hội thoại của màn hình cuộc gọi () sẽ xuất hiện. Bạn có thể tiếp tục cuộc gọi thoại trong khi đang sử dụng các ứng dụng.

Để di chuyển cửa sổ hội thoại, kéo nó đến một vị trí khác.

Để xóa cửa sổ hội thoại, chạm và giữ nó và sau đó chạm vào OK. Để trở lại màn hình cuộc gọi, chạm vào cửa sổ hội thoại.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

Chuyển: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Kết thúc: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Chạm vào để xem thêm tùy chọn.

65