Cài đặt

Nhiều mạng hơn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Nhiều mạng hơn.

Ứng dụng nhắn tin mặc định

Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho việc nhắn tin.

Các mạng di động

Dữ liệu di động: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu trên bất kỳ mạng di động nào.

Chuyển vùng dữ liệu: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu khi bạn chuyển vùng.

Điểm truy cập: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).

Chê đô mang SIM 1 / Chê đô mang SIM 2 (các mẫu máy hai SIM): Chọn loại mạng.

Chế độ mạng (các mẫu máy một SIM): Chọn loại mạng.

Nhà cung cấp mạng: Tìm kiếm các mạng khả dụng và đăng ký một mạng theo cách thủ công.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

THIẾT BỊ

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh.

Chế độ âm thanh: Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ Yên lặng.

Âm lương: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.

Cườ̀ng độ rung: Điều chỉnh cườ̀ng độ rung thông báo.

Nhạc chuông (các mẫu máy hai SIM):

Nhạc chuông: Thêm hoặc chọn nhạc chuông báo các cuộc gọi đến.

Thông báo: Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.

119