Kết nối với các thiết bị khác

In di động

Kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.

Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Thêm plugin của máy in

Thêm plugin của máy in cho các máy in bạn muốn kết nối thiết bị vào.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ (Kết nối và chia sẻ) In Tải về plug-in và tìm kiếm plugin của máy in trong CH Play. Chọn plugin của máy in và cài đặt.

Kết nối với máy in

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ (Kết nối và chia sẻ) In, chọn plugin của máy in rồi chạm vào công tắc ở trên cùng bên phải của màn hình để bật tính năng này. Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn. Chọn một máy in để sử dụng như máy in mặc định.

Để thêm máy in theo cách thủ công, hãy chọn plugin của máy in, chạm vào Thêm máy in

, nhập thông tin chi tiết, sau đó chạm vào OK.

Để thay đổi cài đặt in, chọn plugin của máy in và chạm vào Cài đặt.

In nội dung

Khi đang xem nội dung, như hình ảnh hoặc tài liệu, chạm vào In, sau đó chọn một máy in.

110