Tin nhắn & email

Các mẫu máy một SIM:

Truy cập các tùy chọn khác.

Nhập người nhận.

Chọn các danh bạ.

Nhập một tin nhắn. Đính kèm các file.

Nhập các biểu tượng cảm xúc.

Gửi tin nhắn.

4 Các mẫu máy hai SIM: Chạm vào hoặc để gửi tin nhắn.

Các mẫu máy một SIM: Chạm vào để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ. Chọn một danh bạ để xem tin nhắn của ngườ̀i đó.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

Trong khi xem tin nhắn, chạm vào để xem thêm tùy chọn.

69