Cá nhân hóa

Quản lý các bảng

Trên màn hình chờ̀, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một bảng điều khiển.

Để thêm một bảng, cuộn sang trái tới bảng cuối, sau đó chạm vào .

Để di chuyển một bảng, chạm và giữ phần xem trước bảng, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một bảng, chạm và giữ phần xem trước bảng và sau đó kéo nó đến Xóa ở đầu màn hình.

Để cài đặt một bảng thành màn hình chờ̀, chạm vào .

Quản lý màn hình Ứng dụng

Thay đổi phương pháp sắp xếp

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Sắp xếp theo và chọn một cách sắp xếp.

Ẩn các ứng dụng

Ẩn các ứng dụng mà bạn không muốn xem trên màn hình chờ̀.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Ẩn ứng dụng, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào H.tất.

Để hiển thị các ứng dụng đã ẩn, chạm vào Hiển thị ứng dụng ẩn, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào H.tất.

Di chuyển các mục

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Sửa. Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới.

Để di chuyển mục đó đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Để di chuyển một mục đến một cửa sổ mới, kéo nó đến Tạo trang xuất hiện trên đầu màn hình.

Tạo thư mục

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tạo thư mục. Hoặc chạm vào Sửa, chạm và giữ một ứng dụng và sau đó kéo vào Tạo thư mục xuất hiện trên đầu màn hình.

2

3

Nhập tên thư mục.

Chạm vào , chọn các ứng dụng để di chuyển đến thư mục và chạm vào H.tất.

55