Khắc phục sự cố

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu không bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.

Theo thờ̀i gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

139