Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Ghi một bài hát từ FM radio.

Nhập tần số radio theo thủ công.

Điều chỉnh tần số.

Xem thông tin về kênh hiện tại.

Điều chỉnh âm lượng.

Truy cập các tùy chọn khác.

Thêm kênh FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

Bật hoặc tắt FM radio.

Xem danh sách các kênh yêu thích.

Tìm kiếm các kênh radio hiện có.

Dò kênh radio

Chạm vào Radio trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào , sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. FM radio sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh khả dụng.

Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào để trở về màn hình FM radio.

97