Cài đặt

Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác. Hãy xem Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động.

Điểm truy cập di động: Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng tính năng này khi kết nối mạng không khả dụng.

Kết nối USB internet: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

Kết nối Bluetooth internet: Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua cổng Bluetooth.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ Máy bay.

Mức sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Mức sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu di động: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu trên bất kỳ mạng di động nào.

Đặt giới hạn dữ liệu di động: Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Chu kỳ sử dụng dữ liệu: Đặt ngày thiết lập lại hàng tháng để theo dõi sử dụng dữ liệu di động của bạn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

Chuyển vùng dữ liệu: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu khi bạn chuyển vùng.

Hạn chế dữ liệu dưới nền: Cài đặt thiêt bi đê tắt đồng bộ nền khi sử dụng mạng di động.

Tự động đồng bộ dữ liệu: Bật hoặc tắt tự động đồng bộ ứng dụng như lịch hoặc email. Bạn có thể chọn thông tin nào để đồng bộ cho từng tài khoản trong Cài đặt Tài khoản.

116