Thông tin cơ bản

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào CH Play trên màn hình Ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào CÀI ĐẶT. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá tiền và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào CÀ̀I ĐẶ̣T Tự động cập nhật các ứng dụng, sau đó chọn một tùy chọn.

Quản lý ứng dụng

Gỡ hoặc tắt ứng dụng

Để tắt các ứng dụng mặc định, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Gỡ/tắt ứng dụng.

xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt. Chọn một ứng dụng và chạm vào Tắt.

Để gỡ bỏ ứng dụng đã tải về, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Ứng dụng đã tải về

Gỡ bỏ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Trình quản lý ứng dụng, chọn một ứng dụng sau đó chạm vào Gỡ cài đặt.

Bật ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Hiển thị ứng dụng đã tắt, chọn các ứng dụng, sau đó chạm vào H.tất. Ngoài ra, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Trình quản lý ứng dụng, cuộn đến ĐÃ TẮT, chọn một ứng dụng và chạm vào Bật.

Ẩn các ứng dụng: Chỉ ẩn các ứng dụng trong màn hình Ứng dụng. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng đã ẩn.

Tắt các ứng dụng: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể xóa khỏi thiết bị. Bạn không thể sử dụng các ứng dụng đã tắt.

Gỡ các ứng dụng: Gỡ các ứng dụng đã tải về.

33