Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Đa cửa sổ

Giới thiệu về Đa cửa sổ

Đa cửa sổ cho phép bạn chạy cùng lúc hai ứng dụng trong màn hình phân khoảng. Bạn cũng có thể chạy cùng lúc nhiều ứng dụng trong cửa sổ hội thoại.

Chỉ các ứng dụng trên khay Đa cửa sổ mới có thể chạy.

Màn hình phân khoảng Đa cửa sổ

Một số ứng dụng, chẳng hạn như Máy tính Danh bạ, chỉ có thể khởi chạy trong cửa sổ hội thoại khi bạn kéo chúng từ khay Đa cửa sổ vào màn hình.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Đa cửa sổ, sau đó chạm vào công tắc Đa cửa sổ để bật. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Đa cưa sô để mở.

2

3

Chạm và giữ để mở khay Đa cửa sổ.

Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng rồi kéo biểu tượng này từ khay vào màn hình. Sau đó, kéo biểu tượng ứng dụng khác vào vị trí mới trên màn hình.

Các biểu tượng ứng dụng được đánh dấu có thể được mở cùng lúc trong nhiều cửa sổ riêng trên màn hình.

46