Bắt đầu

Gỡ thẻ SIM hoặc USIM

1

2

3

Chèn chốt đẩy vào lỗ trên khay thẻ SIM để mở khe SIM. Kéo nhẹ khay thẻ SIM ra từ khe cắm khay thẻ SIM.

Gỡ thẻ SIM hoặc USIM.

Các mẫu máy hai SIM:

Các mẫu máy một SIM:

4 Gắn khay thẻ SIM trở lại vào khe cắm khay thẻ SIM.

14