Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

S Finder

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm nội dung trên thiết bị. Bạn có thể ứng dụng nhiều bộ lọc và xem lịch sử tìm kiếm.

Mở bảng thông báo và chạm vào S Finder.

Tìm kiếm nội dung

Chạm vào ô tìm kiếm và nhập một từ khóa hoặc chạm vào và nói một từ khóa. Để có kết quả tốt hơn, chạm vào các bộ lọc trong ô tìm kiếm.

Bạn có thể cài đặt các thông số tìm kiếm sử dụng các bộ lọc có sẵn hoặc lựa chọn các thể loại tìm kiếm. Chạm vào Cài đặt Chọn tìm kiếm thể loại.

S Planner

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ

1

2

3

Chạm vào S Planner trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào . Hoặc chọn một ngày không có sự kiện hoặc nhiệm vụ nào và chạm vào ngày một lần nữa.

Nếu ngày đã lưu các sự kiện và nhiệm vụ rồi, hãy chạm vào ngày và chạm vào .

Chọn một sự kiện hoặc nhiệm vụ và nhập các chi tiết.

Thêm sự kiện: Cài đặt ngày bắt đầu và kết thúc cho một sự kiện. Bạn có thể thiết lập một cài đặt lặp lại tùy chọn.

Thêm nhiêm vu: Thêm một nhiệm vụ cần thực hiện vào một ngày cụ thể. Bạn có thể cài đặt một cài đặt ưu tiên tùy chọn.

83