Cá nhân hóa

Cài đặt hình nền và nhạc chuông

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh được lưu trữ trong thiết bị làm hình nền của Màn hình chờ̀ hoặc màn hình khóa.

1 Trên Màn hình chờ̀, chạm và giữ một vị trí trống, sau đó chạm vào Màn hình nền. Hoặc trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hiển thị và hình nền Màn hình nền.

2

3

Chọn một màn hình để thay đổi hoặc sử dụng hình nền.

Cuộn sang trái hoặc sang phải từ các hình ảnh được hiển thị ở cuối màn hình.

Để chọn các bức ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc các bức ảnh khác, chạm vào Từ Bộ sưu tập hoặc .

4

5

Chạm vào Chọn làm màn hình nền hoặc Lưu.

Đặt hình ảnh làm hình nền cho một hoặc cả hai thẻ SIM hoặc USIM.

Thay đổi nhạc chuông

Thay đổi nhạc chuông của các cuộc gọi đến và thông báo.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Âm thanh.

Các mẫu máy hai SIM: Để cài đặt nhạc chuông cho các cuộc gọi đến, chạm vào Nhạc chuông thẻ SIM hoặc USIM Nhạc chuông, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào H.tất. Để sử dụng bài hát được lưu trong thiết bị hoặc trong tài khoản của bạn làm nhạc chuông, chạm vào Thêm.

Để cài đặt nhạc chuông cho thông báo, chạm vào Nhạc chuông thẻ SIM hoặc USIM Thông báo, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào H.tất.

Các mẫu máy một SIM: Để cài đặt nhạc chuông cho các cuộc gọi đến, chạm vào Nhạc chuông, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào H.tất. Để sử dụng bài hát được lưu trong thiết bị hoặc trong tài khoản của bạn làm nhạc chuông, chạm vào Thêm.

Để cài đặt nhạc chuông cho các thông báo, chạm vào Thông báo, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào H.tất.

56