Nội dung

Quản lý thiết bị & dữ liệu

111Nâng cấp thiết bị

112Truyền các file giữa thiết bị và máy tính

113Sao lưu và khôi phục dữ liệu

113 Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

Cài đặt

114Thông tin về Cài đặt

114CÀI ĐẶT NHANH

114KẾT NỐI

119THIẾT BỊ

123CÁ NHÂN HÓA

126HỆ THỐNG

133ỨNG DỤNG

Khắc phục sự cố

4