Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Sử dụng phím tắt xem hội thoại

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, hãy khởi chạy ứng dụng để sử dụng trong cửa sổ hội thoại.

Vuốt xuống theo đườ̀ng chéo từ đầu mép trên cùng của màn hình. Màn hình ứng dụng sẽ xuất hiện trong cửa sổ hội thoại.

Để sử dụng tính năng này, hãy mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Đa cửa sổ và chọn Phím tắt xem pop-up.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Khởi chạy cửa sổ hội thoại từ màn hình phân khoảng Đa cửa sổ

1

Trên màn hình phân khoảng Đa cửa sổ, chạm vào cửa sổ ứng dụng để khởi chạy ứng

 

dụng trong cửa sổ hội thoại.

2

Chạm và giữ vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng. Ứng dụng được chọn sẽ xuất hiện

 

trong cửa sổ hội thoại.

51