Kết nối với các thiết bị khác

2

3

Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận mã.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chế độ cho phép tìm thấy.

Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Bluetooth rồi chọn thiết bị sẽ truyền hình ảnh tới.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chế độ cho phép tìm thấy. Hoặc cài đặt thiết bị để cho phép tìm thấy với các thiết bị khác.

4 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Bluetooth. Ảnh đã nhận được lưu tại Bộ sưu tập thư mục Download.

101