Thông tin cơ bản

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Thanh trạng thái có thể sẽ không xuất hiện trên đầu của màn hình trong một số ứng dụng. Để hiển thị thanh trạng thái, vuốt màn hình từ trên xuống.

Biểu tượng

Ý nghĩa

 

Không có tín hiệu

 

 

/

Cườ̀ng độ tín hiệu

/

Hiện đang truy cập thẻ SIM hoặc USIM (các mẫu máy hai SIM)

 

Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thườ̀ng)

 

 

 

Đã kết nối với mạng GPRS

 

 

 

Đã kết nối với mạng EDGE

 

 

 

Đã kết nối với mạng UMTS

 

 

 

Đã kết nối với mạng HSDPA

 

 

 

Đã kết nối với mạng HSPA+

 

 

/

Đã kết nối với mạng LTE

 

Đã kết nối Wi-Fi

 

 

 

Đã bật tính năng Bluetooth

 

 

 

Đã bật GPS

 

 

 

Đang thực hiện cuộc gọi

 

 

 

Cuộc gọi nhỡ

 

 

 

Tính năng Nghỉ thông minh đã bật

 

 

 

Đã đồng bộ với web

 

 

 

Đã kết nối với máy tính

 

 

 

Không có thẻ SIM hoặc USIM

 

 

28