Bộ sưu tập

Xem nội dung trên thiết bị

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập và chọn một ảnh hoặc video. Các file video hiển thị biểu tượng trên màn hình xem ở chế độ hình nhỏ.

Để ẩn hoặc hiển thị thanh menu và hình thu nhỏ xem trước, chạm vào màn hình.

Gửi ảnh cho người khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa đổi ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di chuyển tới màn hình trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm các thiết bị khác để xem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóa ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh nhỏ xem trước hình ảnh và video

79