Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Trở lại S Voice từ chế độ nghỉ

Nếu S Voice không được sử dụng trong một thờ̀i gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Chạm vào biểu tượng micro hoặc nói “Hi Galaxy” với thiết bị để tiếp tục nhận diện giọng nói.

Thay đổi lệnh đánh thức

Bạn có thể thay đổi lệnh đánh thức thay cho "Hi Galaxy". Lệnh đánh thức được sử dụng để khởi động S Voice khi thiết bị đang ở chế độ nghỉ.

Chạm vào Settings Voice wake-up Set wake-up command.

Internet

1

2

Chạm vào Internet trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào ô địa chỉ. Để thay đổi công cụ tìm kiếm, chạm vào biểu tượng công cụ tìm kiếm bên ô địa chỉ web.

3 Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào Đi.

Để xem các thanh công cụ, dùng ngón tay kéo nhẹ theo hướng từ trên xuống trên màn hình thiết bị.

Đánh dấu trang web hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm mới trang web hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc một bài viết trong chế độ đọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trình quản lý cửa sổ trang web.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trang chủ.

 

 

 

 

 

Xem các trang web đã lưu.

 

 

 

 

Di chuyển đến trang xem trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

Xem các trang web đã đánh dấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86