Kết nối với các thiết bị khác

Kết nối nhanh

Giới thiệu về Kết nối nhanh

Sử dụng tính năng này để tìm kiếm và kết nối một cách dễ dàng với các thiết bị ở gần. Bạn cũng có thể chia sẻ các nội dung được lưu trong thiết bị của bạn với các máy vi tính một cách tiện dụng.

Khi kết nối với một thiết bị không hỗ trợ tính năng Kết nối nhanh, đảm bảo rằng tính năng Wi-Fi Direct hoặc Bluetooth được bật.

Phương pháp kết nối có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị được kết nối hoặc nội dung được chia sẻ.

Tên thiết bị có thể thay đổi tùy vào các thiết bị Bluetooth được kết nối cùng. Ví dụ, tên thiết bị có thể hiện lên là BT MAC.

Kết nối với các thiết bị khác

1 Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.

Khi bảng mở ra, tính năng Wi-Fi và Bluetooth được tự động bật và thiết bị tìm kiếm các thiết bị ở gần.

2 Chọn một thiết bị để kết nối.

Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo các thiết bị được kết nối. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc kết nối giữa các thiết bị.

Để cho phép các thiết bị ở gần tìm kiếm và kết nối với thiết bị của bạn, chạm vào Cài đặt tính hiển thị của thiết bị Hiển thị thiết bị của bạn, sau đó chọn một tùy chọn.

Tìm kiếm lại các thiết bị

Nếu thiết bị mong muốn không xuất hiện trong danh sách, hãy tìm thiết bị bằng tay. Chạm vào và chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được phát hiện.

Ngắt kết nối các thiết bị

Để ngắt kết nối tính năng Kết nối nhanh, chạm vào ở phía trên màn hình. Ngoài ra, hãy chạm vào .

107