Tin nhắn & email

Tin nhắn

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS).

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

2

Chạm vào .

3

Thêm ngườ̀i nhận và nhập tin nhắn.

 

Các mẫu máy hai SIM:

Nhập người nhận.

Nhập một tin nhắn. Đính kèm các file.

Nhập các biểu tượng cảm xúc.

Truy cập các tùy chọn khác.

Chọn các danh bạ.

Gửi tin nhắn.

68