Cài đặt

Hiện sử dụng Wi-Fi: Cài đặt thiêt bi đê hiển thị mưc sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.

Điêm truy câp di đông: Chọn điểm truy cập di động để tránh các ứng dụng đang chạy dưới nền không sử dụng chúng.

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Vị trí rồi chạm vào công tắc Vị trí để bật tính năng này.

Chế độ: Chọn phương pháp để thu thập dữ liệu vị trí của bạn.

YÊU CẦU VỊ TRÍ GẦN ĐÂY: Xem ứng dụng nào yêu cầu thông tin vị trí hiện thờ̀i của bạn và lưu lượng sử dụng pin của chúng.

DỊCH VỤ ĐḷNH VỊ: Xem các dịch vụ vị trí mà thiết bị của bạn đang sử dụng.

Địa điểm của bạn: Cài đặt cấu hình để sử dụng cho các vị trí cụ thể khi bạn dùng GPS, Wi-Fi hoặc các tính năng Bluetooth để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Quản lý SIM (các mẫu máy hai SIM)

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM và tùy chỉnh cài đặt thẻ SIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Quản lý SIM.

Cuộc gọi thoại: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi thoại.

Cuộc gọi video: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi video.

Mạng dịch vụ dữ liệu: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho dịch vụ dữ liệu.

Luôn bật chế độ SIM kép: Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đến từ thẻ SIM hoặc USIM khác trong khi gọi.

Khi tinh năng nay đươc bât, ban co thê phai tra thêm phi chuyên tiêp cuôc goi tuy theo khu vưc hoăc nha cung câp dich vu.

NFC và chia sẻ (Kết nối và chia sẻ)

Tùy chỉnh cài đặt để kiểm soát các kết nối với thiết bị khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào NFC và chia sẻ (Kết nối và chia sẻ).

117