Cài đặt

NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC)

Bật tính năng NFC để đọc hoặc viết NFC có chứa thông tin.

Android Beam: Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

S Beam: Kích hoạt tính năng S Beam để gửi dữ liệu như video, hình ảnh và các tài liệu cho thiết bị có hỗ trợ NFC và Wi-Fi Direct.

Chạm và thanh toán: Đặt ứng dụng thanh toán mặc định để thanh toán di động.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán khả dụng.

Thiết bị ở gần

Thay đổi các cài đặt để chia sẻ nội dung khi bạn kết nối thiết bị với các thiết bị ở gần. Tất cả thiết bị phải hỗ trợ Wi-Fi direct hoặc được kết nối với cùng một điểm truy cập.

TÊN THIẾT BỊ: Nhập tên Server đa phương tiện cho thiết bị của bạn.

Nội dung chia sẻ: Đặt thiết bị để chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.

Thiết bị được phép: Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.

Thiết bị bị từ chối: Xem danh sách các thiết bị đã bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.

Tải về: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file media.

Nhận file từ các thiết bị khác: Đặt thiết bị chấp nhận các nội dung tải lên từ các thiết bị khác.

In

Các cài đặt cấu hình cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm các máy in có sẵn hoặc thêm một máy in theo cách thủ công để in file.

Screen Mirroring

Bật tính năng screen mirroring và chia sẻ màn hình của bạn với ngườ̀i khác.

118