Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Giờ̀ quốc tế

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Giờ̀ quốc tế.

Tạo đồng hồ

Nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố hoặc một thành phố trên thế giới rồi chạm vào .

Để áp dụng giờ̀ mùa hè, hãy chạm vào , chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào .

Xóa đồng hồ

Chạm vào Chọn, chọn đồng hồ, sau đó chạm vào .

Bấm giờ̀

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Bấm giờ̀.

Chạm vào Bắt đầu để đếm thờ̀i gian một sự kiện. Chạm vào Bâm để ghi số vòng. Chạm vào Dừng để dừng chạy thờ̀i gian. Để xóa thờ̀i gian đã chạy, chạm vào Tiếp tục.

Đếm giờ̀

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Đếm giờ̀.

Cài đặt thờ̀i gian, sau đó chạm vào Bắt đầu.

Kéo ra ngoài vòng tròn lớn để ngắt chuông.

92