Bản quyền

Copyright © 2015 Samsung ElectronicsSách hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.

Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.

Wi-Fi®, Wi-Fi Cài đặt được Bảo vệ, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIEDvà Lô gô Wi-Fi là thương hiệu đã được đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.